Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012

3.30 το πρωί - Εξεκενώθη το Πολυτεχνείο


"Από διημέρου ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της πρωτευούσης ταλαιπωρείται χωρίς να πταίη εις τίποτα από τους συγκεντρωμένους εις το Πολυτεχνείον, οι οποίοι ουδέν απολύτως φοιτητικόν ή σπουδαστικόν αίτημα προβάλλουν."

"Η Κυβέρνησις δεν είναι διατεθειμένη να επιτρέψη εις οιονδήποτε να διασαλεύση την δημοσίαν τάξιν και να θέση εν κινδύνω την Δημοκρατίαν και την ομαλότηταν."

"Η Κυβέρνησις περιβάλλει τους φοιτητάς με την αγάπην της, την κατανόησίν της, την εκτίμησίν της και το ενδιαφέρον της. Και θα συνεχίση να πράττη τούτο".

***
αποσπάσματα δηλώσεων του χουντικού υφυπουργού τύπου, 17 Νοεμβρίου 1973.
φωτογραφικό υλικό από την εφημερίδα "Τα Νέα", 17 Νοεμβρίου 1973.
αρχείο Μ.Π. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: